quote

Aftreebeplanning

retirement

Aftreebeplanning is die proses waartydens behoeftes voor aftrede bepaal word en vergelyk word met bestaande voorsienings. Hierdie voorsienings sluit in voorsiening uit ‘n pensioenfonds, voorsorgfonds, Uittree-annuïteite, rente inkomste, huurinkomste, aandele ens.

Faktore soos inflasie, verwagte beleggingskoerse, lewensverwagting, ens word in die beplanning in berekening gebring. 

Doelgerigte aftreebeplanning verseker ‘n kommervrye aftrede.

Beleggingsbeplanning

investment-planning
Beleggingsbeplanning is die proses waar bates belê word met inagneming van risiko, inflasie,belasting op opbrengs  en likiditeit van gekose bateklasse om uiteindelik ‘n gebalanseerde opbrengs oor gegewe periodes te verseker. Die belegger moet duidelik kan onderskei wat met bv. aandele, effekte, eiendom, skuldbriewe ens. bedoel word, wat die potensiële wins en verlies van elkeen is voordat sodanige belegging gemaak word.

Die hoofdoel van enige belegging is om die kapitaal te laat groei, goeie rente en dividende te betaal om sodoende welvaart te verseker.

Besigheidsversekering

business-planning

Besigheidsversekering stel ‘n mede lid/vennoot in staat om die belang by afsterwe of ongeskiktheid van oorlede lid/vennoot te kan koop. Koop-en-verkoopooreenkomste word tussen vennote /ledeopgestel. Wanneer die maatskappy ‘n sleutelpersoon se lewe wil verseker kan hulle dit doen by wyse van sleutelpersoonversekering. Art 11(w) van die Inkomstebelastingwet en art. 3(3)(a) (iA) van die boedelbelastingwet word bespreek en die implikasies van elkeen word in berekening gebring.

Boedelbeplanning

estate-planning

Volgens Meyerowitz (Outoriteit op hierdie vakgebied) is boedelbeplanning die reëling, bestuur, beveiliging en rangskikking van 'n persoon se boedelbates op so 'n wyse dat hy vir homself, sy gesin en ander begunstigdes, gedurende sy leeftyd, en vir sy gesin en ander begunstigdes, na sy dood, die optimum en voortgesette benutting daarvan verseker.

Daar is drie duidelike prosesse.

Dit is die opbou  van 'n persoon se boedel,

die benutting (beheer) daarvan 

en dan uiteindelik die verdeling daarvan

Korttermynversekering

shortterm

Versekering op huishoudelike besittings, voertuie, besigheidsgeboue, kantoorinhoud, elektroniese toerusting, geld, glas, toerusting, verlies aan inkomste, kontrakteurs alle risiko, masjinerie  ens.

Mediese Fondse

medical

Mediese fondse soos: Momentum Health, Bestmed, Discovery en Profmed.

Al hierdie Maatskappye voldoen aan die vereistes soos deur die Mediese fonds wet bepaal. Voorsiening vir mediese uitgawes is deel van die beplanning vir aftrede en mediese voorafbefondsing is nodig om die kliënt instaat te stel om voorsiening te maak vir mediese bydraes en ander kostes. Voornemende kliënte sal ingelig word oor die toepassing van laat aansluitingsfooie en wagperiodes van toepassing.

Gapingsdekking is beskikbaar by Total Risk Administrators en Sirago Underwriters.

Momentum Multiply

MomentumRMultiply is ‘n beloningsprogram wat elke kliënt die geleentheid gee om voordele en afslag te ontvang op lewensdekking premies, lewenstyl aankope, kleinhandel- aankope en fiksheid deur  gesonder te leef. Die bepaalde status bepaal die hoeveelheid afslag op onder andere vliegtuigkaartjies, gebruikergoedere en vele meer.  Deur meer aktief te wees kry lede op Momentum Health ‘n bedrag terug in jou “Health Saver” rekening.  Dit is beslis ‘n beloningsprogram wat waarde toevoeg.

pdfMultiply Inligting

Pensioenfondse

pension-funds

‘n Pensioenfonds is ‘n fonds wat deur die werkgewer geregistreer word tot voordeel van sy werknemers.  Die doel van die fonds is om by aftrede ‘n maandelikse annuïteit ten gunste van die werknemers te  voorsien of om ‘n enkelbedrag voordeel te voorsien aan afhanklikes met die afsterwe van die betrokke lid van die pensioenfonds.

Persoonlike Finansiële Beplanning

personal-fin-planning

Die Finansiële Beplanningsproses bestaan uit die vestiging van ‘n professionele verhouding,  die verkryging van inligting, doelwit formulering, die analisering en evaluering van kliënt se finansiële status, ontwikkeling en aanbieding van die finansiële plan aanbevelings en/of alternatiewe, die implementering van die plan en die monitoring van die finansiële beplanning aanbevelings op ‘n gereelde basis.

Establishing and defining a professional relationship

The financial planner should clearly explain or document the services to be provided to you and define both his/her and your responsibilities. The planner should explain fully how he/she will be paid and by whom. You and the planner should agree on how long the professional relationship should last and on how decisions will be made.

Gathering data, including goals

The financial planner should ask for information about your financial situation. You and the planner should mutually define your personal and financial goals, understand your time frame for results and discuss, if relevant, how you feel about risk. The financial planner should gather all the necessary documents before giving you the advice you need.

Analysing and evaluating your financial status

The financial planner should analyse your information to assess your current situation and determine what you must do to meet your goals. Depending on what services you have asked for, this could include analysing your assets, liabilities and cash flow, current insurance coverage, investments or tax strategies.

Developing and presenting financial planning recommendations and/or alternatives

The financial planner should offer financial planning recommendations that address your goals, based on the information you provide. The planner should go over the recommendations with you to help you understand them so that you can make informed decisions. The planner should also listen to your concerns and revise the recommendations as appropriate.

Implementing the financial planning recommendations

You and the planner should agree on how the recommendations will be carried out. The planner may carry out the recommendations or serve as your "coach," coordinating the whole process with you and other professionals such as attorneys or stockbrokers.

Monitoring the financial planning recommendations

You and the planner should agree on who will monitor your progress towards your goals. If the planner is in charge of the process, he/she should report to you periodically to review your situation and adjust the recommendations, if needed, as your life changes.

PPS

pps

PPS is ‘n unieke onafhanklike maatskappy wat aan sy aandeelhouers behoort.  PPS bied produkte eksklusief aan gegradueerde professionele persone. PPS voorsien die beste siekte voordele en permanente ongeskiktheid voordele wat maandelikse uitbetaal word, wanneer die lid nie instaat is om sy beroep te beoefen nie a.g.v. siekte of ongeskitheid.  PPS betaal ‘n belastingvrye bedrag tydens aftrede, ongeskiktheid en dood.  PPS beskik oor uitstekende tariewe t.o.v. lewensdekking en ongeskiktheid en ernstige siekte.  Om aftrede aan te vul bied PPS ‘n Uittree-Annuïteit wat ‘n spesiale bonus betaal aan sy polishouers.  PPS bied  mediese voordele aan sy lede deur Profmed.

PPS is a unique and autonomous company that belongs entirely to its members.  

PPS is exclusive to graduate professionals  

PPS provides the best sickness and permanent incapacity benefits:

It pays a lump sum benefit upon diagnosis of one of thirty standard dread disease conditions and/or physical impairment events. An additional option is also offered namely the Female Add-on Benefit.  Women are covered for additional female related dread disease conditions and all female cancers.

It pays a monthly permanent incapacity benefit payable for disability that restricts the functioning and ability to practice your nominated specific occupation.  

PPS pays a tax free lump sum on retirement, cessation or death  

PPS offers life assurance and disability cover at unsurpassed rates

PPS has a retirement annuity scheme which pays a special bonus allocation to policy holders

PPS offers Profmed, a medical aid scheme that pays when it really matters.

Kontakbesonderhede

 Montagu

Joubert Straat 17, Montagu

Tel : 023 614 1074

Faks : 086 7200 069

johan@jmfs.co.za

daleen@jmfs.co.za

Worcester

Stalsstraat Straat 35, Worcester

Tel : 023 347 6483
Faks : 086 7200 069

vicki@jmfs.co.za

Kuruman

Bearestraat 44, Kuruman

Tel : 053 712 0534

Faks : 086 720 0069

lenie@jmfs.co.za

Skakels

Aanlyn navrae 0

Aanlyn versoeke 0

Aflaaibare vorms 0